duminică, 1 iulie 2012

CANTECUL ALBATROSULUI (VESTITORULUI FURTUNII) -GORKI-

Deasupra, norii suri, briza mării adună.
Între nori şi mare, zboară, cu mândrie, Albatrosul,
ca un fulger negru.
Că aripa atinge valul,
Brusc ţâşneşte la nori, el ţipă, şi - norii aud, cu
plăcere, acest strigăt îndrăzneţ de pasăre.
Acest strigăt - o sete de furtună!
Vigoare a furiei, flacăra pasiunii, în certitudinea victoriei,
aud norii în acest strigăt.
Pescăruşii gem înaintea furtunii, gemând, ei se arunca peste
întinsul mării şi caută să acopere
furtuna, pentru a vă menaja de groaza de furtună. Şi, pescăruşii scufundători, de asemenea, gem,
sub valuri, ei luptă, căci timpul nu e potrivit pentru a se bucura de viaţă:
Liniştea înainte de furtună îi sperie.
Neajutoraţii pinguini, timid, ascund
ţesutul lor grăsos printre stânci... Numai un mândru
Albatros zboară în condiţii de siguranţă şi în mod liber
peste spuma gri, de la mare!
Toţi norii sunt mai întunecaţi şi mai au puţin să 
cadă peste mare;
şi cântă, şi se grăbesc să înalţe valurile în faţa tunetului.
Tunetul bubuie.
În spumă, valurile gem de furie, împotriva vântului.
Această adunare de valuri, făcute de vânturi, se încleştează într-o îmbrăţişare puternică
şi acest pachet e aruncat, cu o înflorire şi cu furie sălbatică, de pe stânci, rezultând, din zdrobire, praf care se pulverizează într-un smarald imens.
Albatrosul zboară cu un strigăt, ca un fulger negru, ca o săgeată, străpunge norii, valurile, făcând slalom cu aripile, printre spulberările de spumă. Aici este purtat ca un demon - un demon mândru, negru, furtuni – aici; apoi îl vezi râzând şi plângând... el râde deasupra norilor, dar şi plânge de bucurie!
Într-o furie de tunet - un demon sensibil - mai are mult timp, chiar în neoboseala lui, să audă; el este încrezător că norii ne ascund soarele - nu, de el nu pot să-l ascundă!
Vântul urlă... Trăsnetul bubuie ...
Arderea, cu flacără albastră, la propriu, norii peste abisul de mare.
Marea captează fulgerele şi le stinge în adâncurile sale. Adevăraţi
şerpi de foc, încolăciţi în mare, acolo dispar, dar lumina lor este reflectată a acestor
fulgere.
- Furtuna! În curând furtuna se va rupe!
Este o mândrie a Albatrosului îndrăzneţ, fluturând între fulger,
deasupra mării înfuriate, hohotitoare, apoi vestitorul ţipă victorios:
- La asalt... înainte…! :))


***
Above the clouds measures, collect sea breeze.
Between clouds and the sea, fly, with pride, albatross,
as a black lightning.
Wave reaches the wing,
Suddenly the clouds gushing, he yells, and - hear clouds with
pleasure, this bold bird cry.
This cry - a thirst for storm!
The force of anger, passion, the certainty of victory,
clouds hear this cry.
Gulls jam before a storm, moaning, they throw over
verdant sea and seek to cover
storm to spare you the horror of the storm. And diving gulls also jam
beneath the waves, they fight, because time is not right to enjoy life:
Silence before the storm scares.
Neajutoraţii penguins, shy, hiding
their fatty tissue between the cliffs ... Only a proud
Albatross fly safely and freely
over foam gray sea!
All clouds are dark and have little to
fall over the sea;
and sing, and waves rush to raise before the thunder.
Thunder rumbles.
The foam, waves jam rage against the wind.
This gathering of waves, winds made, it closes a hug
and the packet is dropped, with a flourishing and wild rage, the rock, resulting in crushing, dust sprayed a huge emerald.
Albatross fly with a cry like a black lightning, like an arrow, piercing the clouds, waves, making slalom wings, among Dissipation of foam. Here is worn like a demon - a demon proud, black storm - here, then you see him laughing and crying ... he laughs above the clouds, and cry with joy!
In a fury of thunder - a demon-sensitive - have much time, even in his neoboseala to hear, he is confident that our clouds hide the sun - no, he can not hide!
The wind howls ... Lightning rumbles ...
Burning with blue flame, literally, high clouds over the abyss.
Great capture lightning and it goes into its depths. True
Fire snakes, coiled high, there disappear, but their light is reflected to these
lightning.
- Storm! Soon the storm will break!
Albatross is a pride of daring, waving from lightning,
above the sea raging, roaring, then herald cried victorious:
- The assault ... before ...! :))

http://www.youtube.com/watch?v=GFDSza4yE7c

Un comentariu:

 1. Războinicul furtunii,
  sfidând nemărginirea,
  străpunge norii, valuri,
  nerăpus de lumina orbitoare,
  încrezător, el râde, dar şi plânge
  peste abisul mării...

  RăspundețiȘtergere